محتواي آموزشي

منوي عمومي

    
نام درس : نصب سيستم زمين حفاظتي (ارتينگ)  | نام رشته : تابلوسازي برق صنعتي  |     

نکات اجرايي تاسيسات برق ساختمان ( سازمان نظام مهندسي تهران)
نوع محتوا : محتوا درسی          تهیه کننده : ( سازمان نظام مهندسي تهران)

جزوه آموزشي ارتينگ
نوع محتوا : محتوا درسی          تهیه کننده : عزت اله محمودي هنرآموز شاغل در هنرستان امام خميني)ره( شهرستان ايلام

مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي كارهاي ساختماني (نشريه 110)
نوع محتوا : محتوا درسی          تهیه کننده : معاونت نظارت راهبردي دفتر نظام فني اجرايي

دوفيلم كوتاه با موضوع حفاظت الكتريكي
نوع محتوا : فیلم آموزشی          تهیه کننده :

نقشه هاي جزئيات اجرايي تيپ تاسيسات الكتريكي ساختمان (نشريه 393)
نوع محتوا : سایر          تهیه کننده : معاونت نظارت راهبردي دفتر نظام فني اجرايي

مبحث سيزدهم مقررات ملّي ساختمان (طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمانها )
نوع محتوا : سایر          تهیه کننده : دفتر امور مقررات ملّي ساختمان