محتواي آموزشي

منوي عمومي

    
نام درس : طراحي و سيم کشي برق ساختمانهاي مسکوني  | نام رشته : پايه دهم الکتروتکنيک  |     

مراحل اجراي تاسيسات برقي ساختمان
نوع محتوا : محتوا درسی          تهیه کننده :

کتاب ، راهنماي هنرجو و هنرآموز ( طراحي و سيم کشي برق ساختمانهاي مسکوني)
نوع محتوا : محتوا درسی          تهیه کننده : دبيرخانه برق

تمرينات عملي برق ساختمان و صنعتي
نوع محتوا : محتوا درسی          تهیه کننده :

نکات اجرايي تاسيسات برق ساختمان ( سازمان نظام مهندسي تهران)
نوع محتوا : محتوا درسی          تهیه کننده : ( سازمان نظام مهندسي تهران)

استاندارد اجرايي IPS( استاندارد نفت ايران) براي نصب تاسيسات برقي
نوع محتوا : محتوا درسی          تهیه کننده :

جزوه آموزشي ارتينگ
نوع محتوا : محتوا درسی          تهیه کننده : عزت اله محمودي هنرآموز شاغل در هنرستان امام خميني)ره( شهرستان ايلام

مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي كارهاي ساختماني (نشريه 110)
نوع محتوا : محتوا درسی          تهیه کننده : معاونت نظارت راهبردي دفتر نظام فني اجرايي

آموزش آيفون تصويري
نوع محتوا : فیلم آموزشی          تهیه کننده : حامد صيدي - همدان

نرم افزار محاسبه سطح مقطع کابل + فايل آموزشي
نوع محتوا : نرم افزار          تهیه کننده : ويکي پاور

نقشه هاي جزئيات اجرايي تيپ تاسيسات الكتريكي ساختمان (نشريه 393)
نوع محتوا : سایر          تهیه کننده : معاونت نظارت راهبردي دفتر نظام فني اجرايي

مبحث سيزدهم مقررات ملّي ساختمان (طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمانها )
نوع محتوا : سایر          تهیه کننده : دفتر امور مقررات ملّي ساختمان

مبحث پانزدهم مقررات ملّي ساختمان آسانسورها و پلكان برقي
نوع محتوا : سایر          تهیه کننده : دفتر امور مقررات ملّي ساختمان

جزوه محاسبه سطح مقطع کابل ( سيمند کابل اهر)
نوع محتوا : سایر          تهیه کننده :