اولين دوره مسابقات ساخت پروژه و دستاوردهاي فناورانه 

مخصوص رشته برق ، الکترونيک و مکاترونيک فني و حرفه اي 

دبيرخانه راهبري کشوري برق و الکترونيک مجري جمع آوري و داوري طرحها